Vyberte stránku

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Ralsko

2. Důvod a způsob založení

dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.

3. Organizační struktura

Organizační řád

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Ralsko
Kuřívody 701
Ralsko
471 24 Mimoň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Ralsko
Kuřívody 701
Ralsko
471 24 Mimoň

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), 12:30 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), 12:30 – 13:30
Středa: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), (odpoledne pro objednané)
Pátek: 8:00 – 13:00 (jen pro objednané)

4.4 Telefonní čísla

sekretariát starosty: 487 898 121
starosta: 487 898 122
místostarostka: 487 898 126
podatelna: 487 898 138
Městská policie: 775 646 285, 777 284 164

4.5 Čísla faxu – není k dispozici

4.6 Adresa internetové stránky

https://mestoralsko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@mestoralsko.cz

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 24420421, kód banky: 0100

6. IČO

00831514

7. DIČ

CZ00831514

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán města Ralsko

Usnesení rady města

Usnesení zastupitelstva města

Smlouvy města

Akční plán

Program rozvoje města

Strategický plán sociálního začleňování

Komunitní plán

Dotační fond města Ralsko

Vodovod Boreček

8.2 Rozpočty

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na městském úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce městského úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se sepíše písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou formou, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena
jaká konkrétní informace je požadována
kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád.

Město zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází mezi budovou městského úřadu a budovou Infocentra.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu.
písemně – prostřednictvím podatelny úřadu.
elektronicky – prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@mestoralsko.cz, datovou schránkou

11. Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Městského úřadu Ralsko nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u městského úřadu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR
Rady a služby na Portálu Ministerstva vnitra ČR
Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

Nejčastější životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Postup při řešení životní situace – kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení  

Majetkoprávní záležitosti (prodej, pronájem, směna pozemků apod.)

Majetkoprávní záležitosti řeší Oddělení rozvoje, MH a ŽP.

Kontaktní osoby:
Ing. Martina Dokoupilová – vedoucí Oddělení rozvoje, MH a ŽP, tel.: 487 898 142, mobilní tel.: 777 646 296, email.: dokoupilova@mestoralsko.cz
Ing. Tomáš Hudík, referent Odd. rozvoje, MH a ŽP, tel.: 487 898 127, mobilní tel.: 774 404 627, e-mail: hudik@mestoralsko.cz
Kristýna Markvartová – referentka Oddělení rozvoje, MH a ŽP, tel.: 487 898 130, mobilní tel.: 608 223 740, email.: markvartova@mestoralsko.cz

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři:

Žádost-o-pronájem-prodej-směnu-výpůjčku, Žádost-o-pronájem-prodej-směnu-výpůjčku

Přihlašování k trvalému pobytu, evidence obyvatel

Kontaktní osoba: Kristýny Markvartová, tel.: 487 898 144, email.: markvartova@mestoralsko.cz

Hlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu

CzechPOINT

Kontaktní osoba: Anna Koničková – zaměstnanec MC, tel.: 487 898 133, email.: konickova@mestoralsko.cz.

Bližší informace, včetně ceníku služeb (výpis z KN, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče apod.) uveden na stránkách infocentra

Agenda pohledávek a místních poplatků

Město Ralsko vybírá poplatky na základě schválených Obecně závazných vyhlášek (poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze vstupného).

Vidimace a legalizace

Kontaktní osoba: Renata Fleková – pošta Partner II, tel.: 487 898 149

Provádí ověřování podpisů, listin apod.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Nařízení EP a Rady EU 679/2016 – GDPR
Zákon číslo 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů
Zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v platném znění
Zákon číslo 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací – sazebník úhrad je součástí směrnice (čl. VIII)

Žádost o poskytnutí informace

Směrnice pro zajištění přístupu k informacím č. 1/2024

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána

16. Licenční smlouvy –  v současné době nejsou pro město Ralsko poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023

Výroční zpráva  o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022

Výroční zpráva  o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1 Další povinně zveřejňované informace

Jmenování pověřence na ochranu osobních údajů

17.2 Zásady ochrany osobních údajů