Vyberte stránku

Zajímavosti

Zajímavosti

Ralsko je především jedinečným územím z hlediska jeho přírodních hodnot. Podle odborných údajů zůstalo téměř 90% jeho území za posledních 50 let nedotčeno přímým působením člověka. Území Ralska je téměř po celém svém obvodu spojeno se sousedními obcemi rozsáhlými lesními porost s přírodními skalními útvary, překračujícími do okolních obcí (zvláště na jihu a západě území Hradčanské stěny,meandry Ploučnice, NPR Břehyně-Pecopala).

Přírodní památky:
Vranovské skály – přírodní památka byla vyhlášena v roce 1993 na výměře 17,92 ha. Svahové skalní město je tvořeno vápnitými pískovci. Nejvýznamnější skála je Juliina vyhlídka.

obrázek Divadlo – přírodní památka byla vyhlášena v roce 1995 na výměře 2,45 ha, zajímavé pískovcové útvary, které připomínají amfiteátr. Nejzajímavější je skalní brána a neobvyklé železité inkrustace v podobě trubek o průměru půl metru.

Stohánek – zbytky hradu na osamocené skále postaveného 1431 a 1441 zničeného, v 18. stol. byl obýván poustevníkem, který zde vytesal výklenky křížové cesty. Hrad je přístupný strmým schodištěm, nahoře zachováno jedno sklepení a zbytky vytesaných místností.

Široký kámen – rozloha 29,81 ha, pískovcové útvary, kde sídlí například výr velký.

Malý a Velký Jelení vrch – výměra 7,91 ha, čedičové dvouvrší.

Rašeliniště Černého rybníka – rozloha 4,26 ha zahrnuje vodní plochu s výskytem leknínu bílého a rašelinné louky.

Děvín a Ostrý – rozloha 33,1 ha součástí přírodní památky jsou štoly, kde zimuje několik druhů netopýrů. Na vrcholu Děvína stojí zřícenina stejnojmenného hradu.

Přírodní rezervace:
Přírodní rezervace Břehyně – Pecopala – lokalita je součástí chráněného území „Oblast dokeská a pohoří Kummer“ od roku 1933. Tato lokalita patří mezi největší máloplošné chráněné území v okrese Česká Lípa. Svojí rozlohou 903,5 ha tvoří jedno z přírodovědecky nejvýznamnějších území v severních Čechách. V lokalitě nalezneme rybník Břehyně, jehož vznik se datuje do 14. století.

Přírodní rezervace Hradčanské rybníky – soustava čtyř lesních rybníků (Černý, Vavrouškův, Strážovský a Držník) propojených Hradčanským potokem s přilehlými rašeliništi, zamokřenými loukami a lesními porosty, kde je předmětem ochrany význačná vodní a rašeliništní květena i hnízdiště ptactva.

Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz – dva znělcové vrcholy: 603 m vysoký Velký Bezděz, na jehož vrcholu stojí hrad Bezděz, a 578 m vysoký Malý Bezděz – vyskytuje se zde význačná přirozená nelesní vegetace a smíšené listnaté lesy na sutích, na severní straně Velkého Bezdězu se nachází pseudokrasová puklinová jeskyně.

Přírodní rezervace Ralsko – skály, sutě a suťové lesy (převážně bučiny s bohatým bylinným podrostem) s dominantou – vrcholem Ralsko (696 m nad mořem) a se stejnojmennou zříceninou hradu.

Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady – rozkládá se na převážné části lesních hospodářských celků Břehyně a Hradčany divize VLS ČR Mimoň; předmětem ochrany jsou zde populace jeřába popelavého, motáka pochopa, lelka lesního, skřivana lesního a slavíka modráčka a jejich biotopy.

Letiště Hradčany – Bruslení, vyhlídkové lety, paintball

Městské muzeum Stálá expozice pyrotechnické asanace v Ralsku
Zahrnuje výbušniny,které byly nalezeny v bývalém VVP Ralsko, dobové fotografie a zároveň něco o historii Ralska.

Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie
Zahrnuje historii a přínos české imigrace v Brazílii.