Vyberte stránku

Elektronický registr oznámení

Informace k podání žádosti o nahlédnutí do registru oznámení a ke způsobu nahlížení do registru oznámení

Podání žádosti:

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově sídla krajského nebo obecního/městského úřadu.
Žádost může být podána i elektronicky do elektronické podatelny za předpokladu dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání.

Způsob nahlížení do registru na základě řádně podané žádosti:

– nahlížení do registru v písemné podobě:
Nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno v úředních hodinách v budově sídla krajského nebo obecního/městského úřadu.

– nahlížení do registru v elektronické podobě:
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz

Považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru.

Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která

  1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
  2. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  3. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Protokol o nahlédnutí do registru oznámení