Vyberte stránku

Preventivní sociální práce v Ralsku

Preventivní sociální práce v Ralsku reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597.

Realizace
1. 9. 2020 – 30. 6. 2022, prodloužení do 31. 8. 2022.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace obyvatel SVL Ralsko v oblasti financí (dluhů), bydlení a v oblasti snížení míry patologických jevů u mladých osob 15+.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených především na zvyšování kompetencí cílové skupiny a aktivním řešením zadluženosti a předluženosti těchto osob. Preventivním působením v oblasti ztráty bydlení a podporou udržení bydlení prostřednictvím poskytování poradenství, zvýšením právního a ekologického povědomí v této oblasti, včetně řešení sousedských vztahů v této oblasti.
Postupným navyšováním právního povědomí cílové skupiny a prosazování práv v oblasti řešení dluhové problematiky – oddlužení, hájení při soudních jednáních a hledání mimosoudního řešení.

A v neposlední řadě preventivními kroky před vznikem zadlužování osob cílové skupiny prostřednictvím individuálního nebo rodinného posilování finanční gramotnosti.

V oblasti práce s cílovou skupinou mladých osob 15+ potom prostřednictvím rozvíjení životních zručností, příkladů dobré praxe, inspirací, praktických aktivit, skupinovou/ individuální intervencí a osobním tutorstvím, podpořit preventivní aktivity, docílit rozvoje potřebných kompetencí a dovedností.

Cíle v obecné rovině bude dosaženo cestou individuální přímé práce s cílovou skupinou a poskytováním poradenství, podpory, motivace klientů k řešení, edukací, doprovázením při řešení situace, individuálním poradenstvím, právním poradenstvím, prací s klientem s cílem vyřešení situace.

Očekávání projektu
Realizací všech na sebe navazujících projektových aktivit tak bude přispěno k eliminaci problému na lokální úrovni, ve smyslu zabránění dalšímu prohlubování současných problémů a současného stavu a předejde zhoršení negativních projevů současné situace. Aktivity projektu se zaměřují na pravidelnou a intenzivní práci s CS, která se projeví zejména ve zvýšení sociálních kompetencí obyvatel v SVL ve smyslu schopnosti udržení bydlení a s tím související finanční stránkou domácnosti. Klienti pracovníků v oblasti bydlení i financí budou vedeni a připraveni k přijetí adekvátního bydlení, budou vedeni k ekonomickému a udržitelnému životnímu stylu, k získání vztahu k místu, kde žijí. Realizací projektu dojde k vytvoření fungujícího systému zvyšování právního povědomí a právního poradenství v oblasti bydlení pro obyvatele SVL. Zlepšení očekáváme také v oblasti veřejného pořádku a občanského soužití – očekáváme, že díky pravidelné práci s klienty dojde ke zmírnění napětí mezi starší a mladší generací. Konkrétní změny očekáváme v podobě zlepšení životní situace obyvatel – realizací komplexního dluhového poradenství u spolupracujících obyvatel, kterých se problém týká, zrušení exekucí (stále více jak 20 % exekucí je možné okamžitě zrušit, pokud by dlužníci včas vyhledali odbornou pomoc), konsolidovat dluhy tak, aby se staly co nejméně tíživými a bylo dosaženo reálnosti splátek a tím bylo možné zastavit další zadlužování. Projekt svou komplexností nabízí významné a ucelené nástroje pro sociální začleňování pro osoby, které z různých důvodů sami pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. I z tohoto důvodu očekáváme zastavení zhoršování situace jednotlivců nebo i celých rodin a s tím související zlepšení celkového soužití v SVL.

Projekt obsahuje celkem sedm klíčových aktivit, z nichž šest je zaměřeno na přímou práci s cílovou skupinou a poslední, sedmá aktivita je v podstatě hodnotícím prvkem srovnávajícím stav na začátku a na konci realizace.

Klíčové aktivity
KA 01 – Motivace, oslovení a zapojení cílové skupiny
KA 02 – Analýza dluhové situace CS a posílení kompetencí CS v oblasti financí
KA 03 – Individuální práce s klienty
KA 04 – Preventivní práce s mládeží a setkávání mladých osob 15+
KA 05 – Zvyšování kompetencí klientů (CS) v oblasti bydlení, prevence ztráty bydlení
KA 06 – Tvorba edukačních a informačních materiálů k oblasti dluhů a prevence ztráty bydlení
KA 07 – Evaluace

Finanční podpora
Celková částka – 4 008 375,00 Kč
Evropská unie prostřednictvím ESF Operační program Zaměstnanost – 3 407 118,75 Kč
Státní rozpočet ČR – 400 837,50 Kč
Vlastní zdroje – 200 418,75 Kč

Kontaktní spojení na odborného garanta projektu
Bc. Jana Srbová
E mail: srbova@mestoralsko.cz
Tel: 774 646 280

Tématický akční plán pro oblast prevence kriminality města Ralsko 2020 – 2022

Závěrečná evaluační zpráva projektu

Metodika prevence ztráty bydlení Ralsko