Vyberte stránku

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městský úřad Ralsko

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Ralsko
Kuřívody 701
Ralsko
471 24 Mimoň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Ralsko
Kuřívody 701
Ralsko
471 24 Mimoň

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), 12:30 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), 12:30 – 13:30
Středa: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 (přestávka 12:00 – 12:30), (odpoledne pro objednané)
Pátek: 8:00 – 13:00 (jen pro objednané)

4.4 Telefonní čísla

sekretariát starosty: 487 898 121
starosta: 487 898 122
místostarostka: 487 898 126
podatelna: 487 898 138
Městská policie: 775 646 285, 777 284 164

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

https://mestoralsko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@mestoralsko.cz

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 24420421, kód banky: 0100

6. IČO

00831514

7. DIČ

CZ00831514

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočty

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na městském úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce městského úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena
jaká konkrétní informace je požadována
kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.

Město zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází mezi budovou městského úřadu a budovou Infocentra.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu.
písemně – prostřednictvím podatelny úřadu.
elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@mestoralsko.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR
Rady a služby na Portálu Ministerstva vnitra ČR
Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění
Nařízení EP a Rady EU 679/2016 – GDPR
Zákon číslo 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů
Zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v platném znění
Zákon číslo 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

17.1 Další povinně zveřejňované informace

Jmenování pověřence na ochranu osobních údajů