Vyberte stránku

Povodňový plán města Ralsko

Povodňový plán města Ralsko (Mikroregion Podralsko)

Obec s rozšířenou působností:

Česká Lípa

Kraj:

Liberecký kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Česká Lípa

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Městský úřad Ralsko

Povodňová komise

Ralsko

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře, s.p.
Dne: 07.10.2015 č.j. POH/20837e/2015-2/301100

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Česká Lípa

Podpis: Kateřina Kováčová DiS.

Dne: 16.10.2015 č.j. MUCL/79681/2015

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Ralsko

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 15.08.2015