Vyberte stránku

Ralsko – Asistent prevence kriminality 2023

Identifikační číslo: 314D083009393
EIS: MV-PK2-2023-00077

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Z programu: 31408 – Podpora prevence kriminality 

Realizace
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Cíl projektu
Cílem projektu „Ralsko – Asistent prevence kriminality 2023“ je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání zejména v sociálně vyloučené lokalitě Ralsko- Ploužnice, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, zejména tedy z různých etnických skupin a multikulturního prostředí.

Popis projektu
Projekt navazuje na předchozí projekty APK v Ralsku, která jsou realizovány bez přerušení již od roku 2013. Smyslem projektu je soustavné působení na cílové skupiny, žijící ve vytipovaných lokalitách, ale i v ostatních částech města, a pomoc těmto skupinám s pochopením a přijetím běžných norem a pomoci jim s odvrácením hrozby sociálního vyloučení. APK jsou pravidelně vysíláni do problémových lokalit, kde navazují kontakty a jejich obyvateli a působí na zlepšení jejich chování v celé šíři od základních hygienických návyků, přes docházku dětí do škol a že po získání stálého zaměstnání. Tím výrazně přispívají k minimalizaci závadového chování cílových skupin a zvyšují subjektivní pocit bezpečí u obyvatel lokalit, zejména seniorů a dětí a mládeže. Dále podporují a zefektivňují činnost strážníků MP a domovníků preventistů, především díky rychlejšímu zjištění konfliktních situací, efektivnějšímu a účinnějšímu řešení těchto situací a předcházení jejich vzniku, zejména u občanského soužití a majetkové trestné činnosti a přestupků.

Provázanost s dalšími aktivitami
Činnost APK je úzce provázána s činností strážníků MěPo Ralsko, jsou vedeni a úkolování mentorem z řad strážníků. Svou přítomností v lokalitě doplňují prostředky situační prevence jako je MKDS. V lokalitě je realizován MKDS z roku 2013 a rozšíření a modernizace MKDS 2020. Dále zde od roku 2017 působí Domovníci preventisté. V letech 2013 2019 zde byl realizován projet příměstského tábora pro děti z SVL. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholeté a osvědčené zaměstnance, jsou proškoleni a využívání i jako obsluha MKDS. To je v souladu s odbornými dovednostmi APK dle národní soustavy povolání, kde je mimo jiné uvedeno: vykonávání specializovaných činností při dohledu nad veřejným pořádkem a ochranou majetku, pozorování okolí v prostředí přidělené lokality a vyhodnocování zjištěných skutečností.

Finanční podpora
Celková částka – 1 796 00,00Kč
Státní rozpočet ČR – 1 146 000,00Kč
Vlastní zdroje – 650 000,00Kč

Kontaktní spojení na odborného garanta a koordinátora projektu
René Nesvadba
E mail: nesvadba@mestoralsko.cz
Tel: 604 248 484